Regulamin

Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym www.avolley.pl prowadzony jest przez firmę AVOLLEY Artur Wojtalczyk, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, w dniu 2009.09.04 pod numerem ewidencyjnym 17236

„AVOLLEY” Artur Wojtalczyk; 97–200 Tomaszów Mazowiecki, ul. W. Panfil 28B lok.1.

REGON: 100738636

NIP: 773-212-22-32

Nr konta bankowego: 45114020040000360265717276

Sklep AVOLLEY.Pmieści się pod adresem:

97–200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Wandy Panfil 28B lok.1 (dawna O. LANGE)

Tel: 696 22 77 45

I
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę AVOLLEY Artur Wojtalczyk za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.avolley.pl

2. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o prawach konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.

II
Warunki zawierania umowy sprzedaży

1. Informacje o towarach podane na stronach sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2. Konsument może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie sklepu www.avolley.pl przez siedem dni w tygodniu, o każdej porze w ciągu doby.

3. Konsument ma możliwość złożenia zamówienia za pomocą następujących metod:

3a. Poprzez złożenie zamówienia na stronie internetowej www.avolley.pl

4. W celu realizacji zamówienia prosimy o podanie następujących danych: 
imię i nazwisko, adres dostarczenia przesyłki, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego.

5. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie www.avollley.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają należny podatek VAT (ceny brutto).

6. O łącznej cenie wraz z podatkami za Towar jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową sprzedaży.

7. Po złożeniu przez Konsumenta zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez sklep internetowy na adres e-mail Konsumenta wraz z podaniem wszystkich istotnych składników zamówienia oraz potwierdzeniem zawarcia Umowy sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą.


III
Sposoby płatności

1. Konsument może wybrać następujące formy płatności za Towar:

  • zapłata przy odbiorze (pobranie)

  • zapłata przelewem na rachunek bankowy sklepu (dane do przelewu: AVOLLEY Artur Wojtalczyk, ul.Sikorskiego 4/30, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, 45114020040000360265717276)


IV
Terminy płatności

1. W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym, Konsument jest zobowiązany dokonać płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

2. W przypadku wyboru opcji za pobraniem, płatność następuje w momencie doręczenia przesyłki kurierowi bądź listonoszowi.

V
Sposoby dostawy zamówionych towarów

1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się poprzez przekazanie Towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź firmy kurierskiej (DPD).
2. Wybór sposobu dostawy jest dokonywany przez Konsumenta w trakcie składania zamówienia.
3. Dostawa Towaru odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

VI
Termin dostawy

1.W przypadku wybrania firmy kurierskiej (DPD) – dostawa Towaru, powinna mieć miejsce w ciągu 1 dnia roboczego, od dnia wydania paczki kurierowi.
2. W przypadku wybrania Poczty Polskiej – dostawa Towaru, powinna mieć miejsce do 3 dni roboczych, od dnia nadania paczki/listu w placówce pocztowej.

VII
Koszty dostawy

1.Dostawa Towaru do Konsumenta jest odpłatna. Sprzedawca może w ramach promocji udostępnić bezpłatną dostawę lub obniżyć jej wysokość.

2. Koszty dostawy Towaru są następujące (wszystkie ceny brutto):

1. Przesyłka kurierska (Pobranie) – 22 zł.
2. Przesyłka kurierska (Przelew) – 19 zł.
3. Poczta Polska, Pocztex (Pobranie) – 20 zł. (dotyczy produktów i ilości zaznaczonych w sklepie taką opcją)
4. Poczta Polska, Pocztex (Pobranie) – 23 zł.

5. Poczta Polska, Paczka priorytetowa (Przelew) – 16 zł.

6. Poczta Polska, List polecony priorytetowy przelew – 9 zł. (dotyczy produktów i ilości zaznaczonych w sklepie taką opcją)

Koszty przesyłki dla zamówień powyżej 450 zł. pokrywa sklep avolley.pl

 

 

VIII
Reklamacja

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Towar bez wad.

3. Reklamację można złożyć w następujący sposób:
a) pisemnie na adres Sprzedawcy AVOLLEY Artur Wojtalczyk, ul.Sikorskiego 4/30, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres avolley@avolley.pl

4. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko Konsumenta,
b) nazwę Towaru oraz datę zakupu,
c) datę wystąpienia wady,
d) opis i rodzaj dostrzeżonej wady,
e) żądanie Konsumenta związane z doprowadzeniem Towaru do stanu zgodności z Umową sprzedaży.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania Konsumenta.

6. Towar podlegający reklamacji należy odesłać lub dostarczyć osobiście (po uprzednim skontaktowaniu się ze Sprzedawcą) pod adres Sprzedawcy:

AVOLLEY Artur Wojtalczyk, ul.Sikorskiego 4/30, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

IX
Gwarancja

1. Towary dostępne w sklepie internetowym Sprzedawcy objęte są gwarancją.
2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta, jakie wynikają z przepisów prawa o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

X
Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 11 oraz pkt. 14 prezentowanych poniżej.
2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt.1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w następujący sposób:
a) w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy: 
b) drogą korespondencyjną na adres Sprzedawcy: AVOLLEY Artur Wojtalczyk, ul.Sikorskiego 4/30, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

5. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

– obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,
– polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów,

b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.

7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym avollley.pl

9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem.

11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

12. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar.

13. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 12 wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem na adres Sprzedawcy: AVOLLEY Artur Wojtalczyk, ul. Sikorskiego 4/30, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

14. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

15. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

XI
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1. Informacje na temat możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji jak również dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są udostępniane na stronach internetowych miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy Konsumentom.

2. Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzą mediacje mające na celu rozwiązanie sporu między Sprzedawcą a Konsumentem. Mediacje są prowadzone na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

3. Konsumenci mogą skorzystać z stałych polubownych sądów konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży i świadczenia usług.

4. Konsumenci mogą również uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów.

XII
Dane osobowe

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Konsumenta tylko i wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Sprzedawcę z Konsumentem.


XIII
Postanowienia końcowe

1. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie następujące przepisy prawa polskiego:
a) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
b) ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów np.

– zmiany w zakresie obowiązujących przepisów prawa
– zmiany sposobu i terminów zapłaty
– zmiany sposobu dostawy, form płatności, kosztów dostawy itp.

4. Sprzedawca poinformuje Konsumenta o zmianach w Regulaminie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian poprzez zamieszczenie na stronie sklepu internetowego stosownej informacji o zmianie Regulaminu.

5. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Konsumentów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub zrealizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia tych zamówień.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014